Scheda n° 368, Lorenzo Torresani, Madonna col Bambino tra i santi Agostino e Nicola da Tolentino