ataraxia, atheismus, atheniensis, atheus (adi.), atheus (subst.)