La pragmatica del senhal trobadorico e la sémiotique des passions